Biuletyn Informacji Publicznej
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kępnie

      Co to jest?

Wyników na stronę: 10 20 30

pn. "Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi"

Informacja o udzieleniu zamówienia publicznego

pn. "Świadczenie usług opiekuńczych w formie pomocy sąsiedzkiej oraz opieki nad chorym w domu".

Informacja o udzieleniu zamówienia publicznego

 

dot. "Świadczenia usług opiekuńczych w formie pomocy sąsiedzkiej oraz opieki nad chorym w domu"

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

dot. "Przygotowywania i dostarczania gorących posiłków wraz z deserem, przystosowanych do klientów Całodziennego Klubu Seniora"

Informacja o wyniku

Kierownik Miejsko - Gminnego Ośrodka pomocy Społecznej w Kępnie prowadząc postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro, zaprasza do złożenia oferty na zadania pn.:


"Dostawa węgla kamiennego do miejsca zamieszkania klientów Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kępnie"

Zapytanie ofertowe

Oferta

Wzór umowy

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na usługi społeczne pn.:

"Świadczenie usług opiekuńczych w formie pomocy sąsiedzkiej oraz opieki nad chorym w domu"

Ogłoszenie o zamówieniu

Oferta

Oświadczenie - art. 24 Pzp

Oświadczenie - grupa kapitałowa

Oświadczenie - art. 22 Pzp

Wykaz usług wykonanych i wykonywanych

Wykaz osób skierowanych do realizacji zamówienia

Wzór umowy

dot. "Świadczenia specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi"

Informacja o wyborze oferty

Kierownik Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kępnie prowadząc postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro, zaprasza do złożenia oferty na zadanie pn. :


"Przygotowywanie i dostarczanie gorących posiłków wraz z deserem, przystosowanych do klientów Całodziennego Klubu Seniora w Kępnie"

Zapytanie ofertowe

Oferta

Wzór umowy

dot. "Świadczenia usług opiekuńczych w formie pomocy sąsiedzkiej oraz opieki nad chorym w domu"

Informacja z otwarcia ofert

Informacja o nieudzieleniu zamówienia publicznego na usługi społeczne

Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kępnie ogłasza otwarty nabór partnerów w celu realizacji projektu konkursowego w ramach Poddziałania 7. 2. 2. Usługi społeczne i zdrowotne - projekty konkursowe Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.
Ogłoszenie o otwartym naborze partnerów

Karta zgłoszeniowa partnera do projektu

 
1 do 10 z 63